توانبخشی و سالمندان

توانبخشی : به مجموعه ای ازاقداماتی هدفمند اطلاق می گردد که در جهت قادرسازی شخص معلول، به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام میشود .

معانی صحیح مرتبط با سالمندی

آسایشگاه سالمندان خردمند برای آگاهی یافتن خانواده های دارای سالمند از تعاریف و اصطلاحات و همچنین آمار و اخبار مرتبط با سالمندی، که موجب رفتار و ارتباط صحیح تر با سالمندان، چه در محیط خانواده و چه در خانه سالمندان می گردد، به نقل مهم ترین واژه های این موضوع، از نگاه کارشناسان توانبخشی می پردازد.

تعریف سالمندی

در واقع تعریف کهنسالی به هیچ وجه آسان نیست چرا که کهنسالی از یک سو پدیده ای زیستی است که براساس آن ساز واره جسمی انسان خصوصیات مشخصی را آشکار می سازد. در عین حال با سلسله ای از عواقب روانی همراه است بدین سان که برخی از اشکال رفتاری را به طور مشخص از خصوصیات سالمندی تلقی می کنند.

هم اکنون آشکار شده است که بررسی جنبه های زیستی یا روانی انسان بطور مجزا و دور از هم بی نتیجه است زیرا هر یک از این جنبه ها بر دیگری اثر گذاشته، این تأثیر متقابل مخصوصاً در مورد کهنسالی کاملاً روشن و بدیهی است. به این جهت است که مطالعه ی کهنسالی باید به نحو کامل و همه جانبه صورت پذیرد.

. سالمند به فردی اطلاق می شود که بیش از 60 سال سن داشته و به علت عوارض افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیک نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد – پیری : فرآیند پیر شدن فرد بدون در نظر گرفتن سن تاریخی وی می باشد .

2 – پیری شناسی Gerontology : عبارت است از مطالعه علمی فرآیند پیری و تمام جنبه های مختلف مشکلات مربوط به آن( جنبه های زیستی – اجتماعی و تاریخی (

3 – طول عمر : بر مدت زمان زندگی یک فرد دلالت دارد . غالبا دو جنبه طول عمر در نظر گرفته می شود : طول عمر میانگین و طول عمر حداکثر ..

همچنین از نظر سنی سه گروه سالمند جوان (70-60)، میانسال (80-71) و پیر (81سال به بالا) وجود دارد سالمندان از نظر میزان وابستگی به سه گروه سالمند مستقل، نیمه مستقل و وابسته تقسیم می شوند.